Liekeissä! -Johtajuusvalmennus on uuden opetussuunnitelman hengen mukainen osallistava, innostava ja osallistujien osaamista arvostava kokonaisuus. Valmennuksen lähtökohtana on koulun toimintakulttuurin kehittäminen, yhteiskunnan muutos, viestinnän haasteet ja digitalisaation jatkuvasti kehittyvä rooli. Anna-Mari Jaatinen on toiminut rehtorina ja koulukulttuurin kehittäjänä vuodesta 2004. Anna-Mari Jaatinen on visualisoinut omakohtaiseen tulevaisuuden koulukulttuurin johtamis- ja kehittämistyöhön sekä kokemukseen perustuen Luovan Tulen Mallin (2010). Luovan Tulen Mallin toimintakulttuurin kehittämistyössä avaintekijöinä korostuvat yhteisöllisyys, luovuus, ongelmanratkaisutaidot, kriittinen ajattelu, sosiaaliset taidot sekä innostus. Polttopuina eli kapasiteettinäkökulmina ovat arvot, johtaminen, oppiva yhteisö, luova opetussuunnitelma, arviointi sekä digitalisaatio. Keskiöön nousevat myös verkostoitumistaidot sekä oppimiskäsityksen kokonaisvaltaisuus. Opetusalan johdon toimintakulttuurin kehittämisen valmennuskokonaisuus toteutetaan Luovan Tulen Mallia käyttäen.

Valmennuksen tavoitteena on prosessoida koulutuskokonaisuus Luovan tulen mallin viitekehyksen avulla, valmentaa rehtoriryhmä uuden opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan edistäjiksi sekä luovan toimintakulttuurin kehittäjiksi ja johtajiksi sekä valmentaa rehtoriryhmä hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia omassa oppimisessaan, johtamis- sekä kehittämistyössään. Tavoitteena on myös uuden tiedon, oivallusten ja ideoiden tuottaminen.

Ensimmäinen Liekeissä! –Johtajuusvalmennuksen pilottiryhmä käynnistetään keväällä 2017. Lähipäivät toteutetaan xEdu -kiihdyttämön tiloissa Helsingissä osoitteessa Siltavuorenpenger 8. Lähipäivät ovat kuukauden välein kevään aikana. Valmennusryhmä koostuu 20 Helsingin kaupungin opetusviraston palveluksessa työskentelevästä rehtorista. Valmennus toteutetaan 5 kuukauden intensiivisenä lähi-, virtuaali- ja etätyöskentelyjaksoina sekä kahtena puolen vuoden välein toteutettavana seurantapäivänä.

Valmennuksessa käytetään Finpedan Virtual Space –virtuaalialustaa, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet koulutusryhmälle kokoontua niin ubiikisti kuin reaaliaikasesti koulutustilaan ja huoneisiin.

Jokainen koulutusryhmäläinen saa huonetilan, johon hän rakentaa oman johtajuuden huoneen. Virtuaalitilassa voi sopia kokoontumisia äänen, kuvan sekä avatar-hahmojen muodossa sovittuina aikoina. Valmennusryhmäläiset osallistetaan tiedonhankintaan ja valitsemaan itselleen oman johtajuuden, toimintakulttuurin muutoksen ja pedagogisen ajattelun kannalta keskeisiä lähdeaineistoja; tutkimukset, artikkelit, kirjallisuuden, dokumentit ja lehdistökirjoitukset, kuvat, videot sekä esitykset kootaan oman johtajuushuoneen seinille. Valmennusryhmäläiset voivat sopia tapaamisia ja esittää kutsun omaan huoneeseensa kaikille ryhmään kuuluville.

Valmennusryhmälle perustetaan myös yhteinen Luovan Tulen Johtajuus –huone, jonne rakennamme yhteisöllisestä oppimisesta jalostuneiden ajatusten, tiedon, oivallusten ja ideoiden tilan. Luovan Tulen Johtajuus -huoneen kirjallisuus- ja tutkimusmateriaaleina tarjotaan mm arvojen, johtamisen, oppivan yhteisön, luovan opetussuunnitelman ja arvioinnin sekä digitalisaation osalta seuraavien tutkijoiden ja asiantuntijoiden materiaaleja: Klaus Helkama, Leena-Maija Otala, Michael Fullan, Mihály Csikszentmihályi, Howard Gardner, Kristiina Kumpulainen, Päivi Atjonen, Najat Ouakrim-Soivio, Saku Tuominen, Matti Aarnio, Pasi Mattila ja Pasi Silander. Lisämateriaaleja ovat mm. Opetushallituksen opetussuunnitelmaperusteet, kuntakohtaiset opetussuunnitelmat, OECD:n ajankohtaiset julkaisut ja tilastot, kansainväliset ja kotimaiset ajankohtaiset tutkimustulokset ja väitöskirjat.

Valmennuksessa toteutetaan Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian Becomers -tutkimusryhmän itseorganisoitumisen, johtamisen ja oppimisen viitekehykseen pohjautuva alku- sekä loppumittaus. Valmennuksen etenemistä voi seurata reaaliaikaisesti sosiaalisessa mediassa suomen sekä englannin kielellä Facebookissa, Instagramissa sekä Twitterissä. Ryhmän nimi on OnFireLeaders. Valmennuksen eteneminen kuvataan myös Purot -wikissä. Valmennuksessa hyödynnetään myös muita digitaalisia alustoja/työvälineitä. Käytössä ovat mm. Todaysmeet, Answergarden, Padlet, QR-koodit, Poplet, Google-drive/One Drive, Claned, Power Point, Prezi, Seppo ja Minecraft.

Valmennus etenee Luovan Tulen Mallin polttopuiden teemoittamissa sykleissä. Päävalmentajan toimii Anna-Mari Jaatinen ja valmennusryhmän luennoitsijoina toimivat Suomen huippuosaajat. Jokaiseen valmennuskertaan on valittu teeman mukainen innoittaja. Mukana ovat Pasi Mattila, Nina Halonen, Cristina Andersson, Pauliina Mäkelä, Anne-Mari Saarensilta, Leena-Maija Otala, Antti Joensuu, Walid el Cheik, Leena Liusvaara, Milja Mäntynen, Kristiina Kumpulainen, Najat Ouakrim-Soivio, Saku Tuominen ja Matti Aarnio.

Luovan tulen malli

Luovan Tulen Malli

Ohjelma: Perjantai 20.1.

Päivän rakenne ja sisällöt:

 • Koulutuskokonaisuuden ja sen tavoitteiden esittely, Anna-Mari Jaatinen.
 • Koulutusryhmän lähtötason arviointi Anna-Mari Jaatinen. 
 • Maailma muuttuu, oletko valmis? Cristina Andersson (Develor Oy).
 • Finpeda Virtual Space–koulutus ja Luovan tulen virtuaalihuoneen esittely, Pasi Mattila, (Finpeda Oy).

LOUNAS

 • Luovan Tulen virtuaalihuoneen esittely, Anna-Mari Jaatinen. 
 • Tulevaisuuden koulu: yhteisöllisyys, luovuus ja digitalisaatio oppimisessa Anna-Mari Jaatinen.
 • Kommentit: Todays meet, Virtuaalihuoneen rakentaminen.
 • Sosiaalisen median uhkat ja mahdollisuudet. Purot -wiki, Twitter, Instagram ja Facebook –viestinnän kanavat, Pauliina Mäkelä (Kinda Oy).
 • Koulutuksen aikana käytettävien erilaisten digitaalisten työkalujen (Todaysmeet, Answergarden, Padlet ja Poplet) esittely.
 • Arvot johtamisen lähtökohtana, Anna-Mari Jaatinen. 
 • Välitehtävä: Laadi essee FVS-virtuaalialustalle.

Ohjelma: Perjantai 17.2.

Päivän rakenne ja sisällöt:

 • Arvoesittely ja pohdinta, Anna-Mari Jaatinen. 
 • Hyvinvointijohtaminen ja itsensä johtaminen, Anne-Mari Saarensilta.
 • Luontaisten taipumusten analyysi ja oman hyvinvoinnin johtaminen, Anne-Mari Saarensilta.
 • Pohdinta ja prosessointi, Anna-Mari Jaatinen.

LOUNAS

 • Ihmisten johtaminen ja oppiva organisaatio, Leena-Maija Otala (Procompetence).
 • Luovan Tulen Mallin reflektointikeskustelu ja alustus välitehtävään, Anna-Mari Jaatinen.
 • Välitehtävä 1 Finpeda Virtual Space Luovan Tulen virtuaalialustalle: Laadi sinun johtamistyösi unelmavisio.
 • Ryhmätyö Answergardenilla: Osaavan johtajan ominaisuudet. (Kuva visioista ja kuvan muunnostehtävä Minecraftilla). 
 • Välitehtävä 2 Aikajana johtajuuden visiota kohti. Popletin käyttö.

Ohjelma: Perjantai 17.3.

Päivän rakenne ja sisällöt:

 • Tulevaisuuden työ, Antti Joensuu (Työ-ja elinkeinoministeriö).
 • Essee Finpeda virtuaalialustaan, Anna-Mari Jaatinen.
 • Mitä on Pitchaus? Pitchaus –valmennus, Walid el Cheik (Aalto Yliopisto, Innovation in Education)
 • Erä 1: 3 minuutin johtamisvision pitchaus -esittely/ 2 minuutin ryhmäpalaute. ½ koulutusryhmästä raatina ½ pitchaajina. 

LOUNAS

 • Erä 2:3 minuutin johtamisvision pitchaus -esittely/ 2 minuutin ryhmäpalaute. ½ koulutusryhmästä raatina ½ pitchaajina. 
 • Voimaannuttava johtaminen, Leena Liusvaara
 • Luottamus ja sitoutuminen oppimisyhteisön rakentamisen lähtökohtana, Milja Mäntynen.
 • Oppimisyhteisön laajeneva kehä ja verkostoituminen, Anna-Mari Jaatinen.
 • Välitehtävä 1: Yhteisöjohtaminen ja oppimisyhteisön rakentaminen. Pohdinta ja suunnitelma FVS- virtuaalihuoneisiin.
 • Välitehtävä 2: Pitchaus –esityksen videointi FVS –huoneeseen.

Ohjelma: Perjantai 28.4.

Päivän rakenne ja sisällöt:

 • Luova opetussuunnitelma, Kristiina Kumpulainen (Helsingin yliopisto).
 • Arvioinnin eri muodot ja tehtävät koulutuksessa, Najat Ouakrim-Soivio (Helsingin yliopisto).
 • Jatkuvan palaute ja arviointi menestystekijänä, Anna-Mari Jaatinen.

LOUNAS

 • Luovuus ja muotoiluajattelu, Saku Tuominen. 
 • Merkityksellisen digitalisaation hyödyntäminen pedagogiikassa, arvioinnissa ja luovassa johtamisessa, Matti Aarnio.
 • Pajatyöskentely digiosaajien ohjauksessa.
 • Välitehtävä 1: Luovuuden, opetussuunnitelman ja arvioinnin haasteet. Esseepohdinta parityönä FVS –alustalle.
 • Välitehtävä 2: Omien Luovan Tulen esitysten rakentaminen nykytila ja tavoitetasolla. Visioni johtajana seuraavien 3 vuoden aikana.

Ohjelma: Perjantai 19.5.

Päivän rakenne ja sisällöt:

 • Luovan Tulen esitykset ja palautteet suullisesti ja/tai virtuaalialustalle tehtyinä, Anna-Mari Jaatinen.
 • Liekeissä! – Johtajuusvalmennus sosiaalisessa mediassa yhteenveto, Anna-Mari Jaatinen.

LOUNAS

 • Toiminnallinen loppukoe Helsingin maisemissa, Seppo –alustalla, Riku Alkio ja Anna-Mari Jaatinen.
 • Verkostotyön suunnittelu ja pelisäännöt, Anna-Mari Jaatinen.
 • Koulutusryhmän loppuarviointi ja verkostoilta. Koulutusryhmän verkostotyö jatkuu Finpeda Virtual Spacessa ja vapaamuotoisesti.
 • Seurantatapaamiset: tammikuu 2018 ja kesäkuu 2018. Suomen koulutuksen seuraavat 100 vuotta.
Anna-Mari Jaatinen

Tervetuloa koulutukseen!

Anna-Mari Jaatinen

Ota yhteyttä

Anna-Mari Jaatinen
valmentaja

anna-mari.jaatinen@hel.fi
050 567 5454